25 Tháng Một, 2021

Thứ Ba, 12.01.2021
Trói Buộc Và Giải Thoát

Thứ Ba, 12.01.2021 Trói Buộc Và Giải Thoát Thứ Ba Tuần I Thường Niên Lời...

Thứ Ba, 12.01.2021
Trói Buộc Và Giải Thoát

Thứ Ba Tuần I Thường Niên

Lời Chúa

Dt 2,5-12 • Tv 8,2a và 5.6-7.8-9. (x. c. 7) • Mc 1,21-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Sống Lời Chúa

Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” (Mc 1,25).

Trói Buộc Và Giải Thoát

Quyền năng trong lời nói và hành động là đậm nét hoạt động là đậm nét hoạt động cứu độ của Chúa Giêsu. Đó là quyền năng thương xót nhằm giải thoát và cứu độ phận người cùng khốn. Chúa biểu dương quyền năng ấy trên người bị quỷ ám trong ngày sabbat, vì sabbat là ngày biểu tượng của giải thoát và ân tình: giải thoát con người khỏi mọi trói buộc thể lý cũng như tâm linh, và dẫn con người vào tương quan ân tình với Thiên Chúa, với nhau và với vạn vật.

Đời Kitô hữu cũng bị trói buộc ít nhiều bởi những khổ đau thể lý và tâm linh, nhất là những trói buộc của đói khổ, bệnh tật, thương tổn và tội lỗi. Vì thế, mỗi Kitô hữu đều được gọi để cho Đức Kitô thương xót và giải thoát bản thân mình, và mặt khác cũng biết xót thương giải thoát cho nhau khỏi những trói buộc chết chóc trong cuộc đời.

Lạy Chúa, xin tha thứ những tội luỵ của chúng con, như chúng con cũng tha thứ những tội luỵ của nhau, để mỗi chúng con có thể sống an bình trong cuộc đời. Amen!

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Quyết tâm: Bỏ hết những suy nghĩ xấu cho người khác.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1