Các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 25: Cầu nguyện trong tương quan với Chúa Ba Ngôi, nhất là với Chúa Thánh Thần.

Chúng ta đừng quên, Chúa Thánh Thần hiện diện, Người hiện diện trong chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần – Người là hồng phúc, là quà phúc mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta – và hãy thưa với Người: “Lạy Chúa Thánh Thần, con không biết mặt Chúa – chúng con không biết mặt Chúa- nhưng con biết Chúa là sức mạnh, Chúa là ánh sáng, Chúa có thể làm con tiến bước và dạy con cách cầu nguyện.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 24: Cầu nguyện và Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúng ta thực sự không thể hy vọng một ơn gọi nào cao cả hơn: nhân tính của Chúa Giêsu – Thiên Chúa đến gần chúng ta trong Chúa Giêsu – đã dọn sẵn cho chúng ta chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, và mở rộng cánh cửa mầu nhiệm tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 23: Cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày

Trong bài giáo lý trước, chúng ta đã thấy việc cầu nguyện của Kitô hữu được “thả neo” trong Phụng vụ ra sao. Hôm nay, chúng ta sẽ làm sáng tỏ cách Phụng vụ luôn đi vào đời sống hàng ngày như thế nào: trên đường phố, trong văn phòng, trên các phương tiện giao thông công cộng… Và ở những nơi đó, nó tiếp tục cuộc đối thoại với Thiên Chúa: người cầu nguyện giống như người đang yêu, luôn mang người họ yêu trong trái tim họ bất cứ họ đi đâu.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 22: Cầu nguyện trong Phụng vụ

Thánh lễ luôn được cử hành, và không những bởi linh mục chủ tế mà thôi, mà còn bởi tất cả các Kitô hữu đang trải nghiệm nó. Và trung tâm là Chúa Kitô! Tất cả chúng ta, trong sự đa dạng của các ơn phúc và thừa tác vụ, tham dự vào hành động của Người, bởi vì Người, Chúa Kitô, vốn là Nhân vật chủ đạo của phụng vụ.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 21: Cầu nguyện bằng Sách Thánh

Đời sống Kitô hữu vừa là công trình vâng phục vừa là công trình sáng tạo. Một Kitô hữu tốt phải biết vâng phục, nhưng họ phải sáng tạo. Vâng phục, vì lắng nghe Lời Thiên Chúa; sáng tạo, bởi vì họ có Chúa Thánh Thần bên trong, Đấng thúc đẩy họ trở thành như vậy, dẫn dắt họ đi lên.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 19: Cầu nguyện Ngợi khen

Các Thánh cho chúng ta thấy: chúng ta luôn có thể dâng lời ngợi khen, trong những thời điểm tốt đẹp cũng như trong những lúc xấu xa, bởi vì Thiên Chúa là người bạn trung thành. Đây là nền tảng của sự ngợi khen: Thiên Chúa là người bạn trung thành, và tình yêu của Người không bao giờ suy giảm.