Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba, 11.08.2020
Cộng Đồng Lý Tưởng

“Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc” (Mt 18,12-13).