Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư, 13.10.2021
Khốn cho các ngươi

Chúa Giêsu đưa họ về với Luật Yêu Thương của Tin Mừng: “Anh em muốn người khác làm gì cho mình hãy làm cho họ như vậy”. Thật thế, không phải những người Pharisêu và các kinh sư bị Chúa ghét bỏ, nhưng đó là cách Chúa sửa dạy để đưa họ vệ đường ngay chính, đó là yêu thương.

Chúa Nhật, 10.10.2021
Được Gấp Trăm

Chúa vẫn nói với tôi về những điều tôi còn thiếu, những điều tôi phải làm để được sống vĩnh cửu. Tôi không dám làm vì không tin mình được gấp trăm. Tôi chỉ thấy điều mình bị mất ngay trước mắt. Xin cho tôi đừng vội quay lưng bỏ đi, đánh mất cơ hội bằng vàng để trở nên môn đệ Chúa.