Tham luận của giới y tế Công giáo

Tham lun ca gii y tế Công giáo

Gii Y tế Công Giáo góp phn xây dng nn văn minh tình thương 

Trong vai trò đi din, chúng con xin được trình kết qu góp ý cho ĐHDC ca mt s tín hu ngành y Sài Gòn.

1. Kính thưa quý đi biu Đi Hi Dân Chúa,

Khi nhìn li sut chiu dài lch s Hi Thánh Vit Nam, ta có th đc ra nhng đóng góp ca tín hu ngành y ngay t cui thế k 16: Tha sai kiêm thy thuc, dì phước kiêm bà bán thuc cao đơn hoàn tán. Lương y cũng phi chết vì đo. Đu thế k 20, Hi Thánh đã phc v người phong và lp bnh vin trm xá nhà h sinh. Thi chinh chiến khói la thì tín hu ngành y cũng b chết trên đường chăm sóc. Hết chiến tranh năm 1975 thì cũng chia ni đau vi Hi Thánh khi phi bàn giao các cơ s y tế và trường hc cho nhà cm quyn. Nhưng ch vài năm sau thì Hi Thánh li tìm ra các gii pháp mi trong hoàn cnh mi đ giúp đ người bnh, nht là nhng bnh b nhiu người s hãi lây lan như phong, lao, HIV hoc khó tr như bnh tâm thn. Hi Thánh còn có mt vùng sâu vùng xa qua các đt khám t thin. T năm 2000, Hi Thánh li lp nhng trm xá, phòng khám t thin.

2. Thế ri li xut hin nhng vn đ mi ca thi m ca vi đt ra nhng thách đ tín hu ngành y: Vit Nam là cường quc v phá thai! Thng kê ước lượng có 1, 4 đến 2 triu ca no phá thai hàng năm VN, đó là chưa tính đến các ca no phá thai khi dch v tư nhân. Nếu gp chung thì phi lên ti xp x 3 triu ca, nghĩa là c hơn 6 giây li có mt thai nhi b giết ngay t trong lòng m. T chc y tế thế gii đã xếp hng Vit Nam chúng ta là 1 trong 3 quc gia có t l no phá thai cao nht thế gii !

Nhiu giáo x, nhiu dòng tu và c nhiu nhóm anh ch em giáo dân, đã âm thm thu tp xác các thai nhi đ chôn ct thành rt nhiu nghĩa trang Anh Hài tri dài trên mi min đt nước. Nhiu mái m, nhiu gia đình tình thương cũng đã được m ra đ tiếp đón các ch em l lm, cu ly được hàng ngàn cháu bé.

Tuy nhiên, con s phá thai vn không ngng tăng lên, đ tui người đi phá thai ngày càng thp xung, và s người công giáo phm vào ti ác này không nh.

Là người công giáo, li hành ngh y, bn thân chúng con không th nhm mt làm ngơ, li càng không th dính líu trc tiếp hay gián tiếp đến các ca no phá thai. Chúng con thin nghĩ mi thành phn dân chúa cũng biết rõ thm hoạ này đã đến mc báo đng.

Chúng con tha thiết kính xin Đi Hi Dân Chúa, sau nhng ngày tràn đy hng ân này, hãy cùng có mt tiếng nói chung, mnh m xác tín, rng S Sng con người là quà tng vô giá Thiên Chúa đã trao ban, không ai được quyn huỷ hoi hoc gây tn thương.

Xin Đi Hi Dân Chúa bng nhng văn kin ca Hi Thánh, vi nhng giáo hun ca Đc c Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bt lên li kêu gi trước hết vi người Công Giáo, sau na đến toàn th cng đng xã hi, hãy Bo V S Sng, dt khoát nói không vi phá thai.

Chúng con xin báo mt tin vui: chính Đc Thánh Cha Bênêđitô XVI s ch trì mt bui cu nguyn cho Thai Nhi toàn thế gii ngay ti qung trường Thánh Phêrô, Rôma vào bui ti Chúa Nht Th nht Mùa Vng, ngày 28 tháng 11 ti đây. Xin toàn th Đi Hi Dân Chúa cùng hiệp thông cu nguyn cho vic Bo V S Sng trên toàn cu và riêng ti quê hương Vit Nam chúng ta, được tiến trin, gim được t nn phá thai và cu được tht nhiu cháu bé.

3. S kin Nhà nước cho phép tư nhân và ngoi quc m bnh vin khiến cho gii y chúng con cũng mong mi có mt bnh vin Công Giáo đ thi th năng lc phc v ca mình nhưng ti nay vn chưa xut hin bnh vin Công Giáo mà ch có mt vài phòng khám đa khoa tư nhân do người Công Giáo lp nên.

Vi tư duy đi mi ca xã hi hôm nay đã quan tâm c đến li ích kinh tế bên cnh chăm lo sc kho ca bnh nhân. Liu người tín hu ngành y còn gi được tâm tình phc v như Chúa mong mun là quan tâm đến người nghèo, người b bnh truyn nhim, tâm thn và có còn chân thành, khiêm tn phc v anh ch em bnh nhân không ?

Tht vy, t khi Nhà nước chuyn đi sang cơ chế kinh tế th trường, bt đu vi thí đim thc hin chính sách t thu t chi, và nay thì gn hết các bnh vin trong thành ph Sài Gòn đã áp dng chính sách này, nghĩa là bnh nhân phi thanh toán toàn b các chi phí khám điu tr bnh tr nhng người đã có bo him y tế.

Nên vi chính sách mi, do kinh phí nhà nước cp rt thp, các bnh vin phi ra sc tìm mi cách thu nhp cho bnh vin, đ có th tr lương công nhân viên và mi chi phí khác, ly tiêu chí như nâng cao cht lượng phc v bnh nhân, tt c cho bnh nhân…, bnh vin tr thành nơi cung cp dch v nhiu hơn là phc v.

Nh vy, đi sng ca nhân viên có khá hơn, nhưng điu đó li nh hưởng đế tư tưởng con người, mun sng an nhàn hơn, ít suy tư v đi sng tinh thn.

Dân s thành ph ngày càng tăng cao, bnh vin tr nên quá ti, nhân viên y tế không còn đ kiên nhn, đ vui v, hoà nhã tr li các thc mc ca bnh nhân. Khó mà sn lòng có thái đ đón tiếp bnh nhân ân cn như người Samaritano nhân hu na.

Như vy, làm sao tín hu ngành y th hin được văn minh s sng, Tin Mng tình thương trong môi trường được gi là nhà thương? Khi khám bnh là dch v, bnh nhân là khách hàng, có còn ch cho hai ch “phc v” na không?

Và do tình trng quá ti ca các bnh vin, các phòng khám tư được phép m ra, thu hút các bác sĩ có trình đ chuyên môn, nên các bác sĩ làm không hết vic, chy t bnh vin này qua clinic n, ri qua phòng khám khác…. Hu qu là các bác sĩ thi nay b cun vào cơn lc th trường, không có thi gian đ ngơi ngh…, còn thì gi đâu đ tham gia sinh hot, hc hi? Liu tâm ca bác sĩ còn đ vng đ nhìn thy Chúa nơi bnh nhân không, hay ch thy bnh nhân như mt khách hàng trôi ni trên th trường? 

4. Kết lun

Như vy, vi xã hi đi mi, tư duy đã thay đi, tâm tình biến đng. Gii y tế công giáo cn được hun luyn, nuôi dưỡng, giúp cng c đi sng đc tin mi có th nhìn thy bnh nhân là hình nh ca Chúa được. Phi chăng cn kín múc thường xuyên hơn la mến nơi Thiên Chúa? Phi chăng mi ngày cn đ dành năm phút đón nhn lòng thương xót ca Chúa đ có th thương xót tht bnh nhân mình gp hng ngày ? Vy hôm nay, trước mt Đi Hi Dân Chúa, gii y chúng con xin được mi người cu nguyn, góp ý đ nhóm tông đ chuyên bit này được vinh d cùng vi Giáo Hi bước theo Đc Kitô, sn sàng nói “xin vâng” khi nghe tiếng Chúa, tiếng Giáo Hi, tiếng nhân dân kêu mi.

C th, gii YTCG s:

+ Hp nhau mi tháng, cùng dâng thánh l đ hip thông chiu thng đng vươn lên Thiên Chúa. Đng thi ly chia s Li Chúa, chia s kinh nghim chuyên môn, kinh nghim sng s v Kitô hu làm trc ngang gi gìn vã phát trin nhóm.

+ Có nhng hot đng chung đ cùng nhau khơi dy tâm tình phc v và truyn giáo như Chúa mong mun.

+ Cn phi hp các gii các ngành cùng vi ngành y phc v người nghèo

Và xin được đ xut :

+ Có tiếng nói danh chính ngôn thun t hàng Giáo phm đ liên kết, kêu gi mi người tham gia vào Bo V S Sng, xây dng nn văn minh tình yêu.

+ Khi chưa có bnh vin Công Giáo, cn chăng mt cơ cu, phương thc liên kết hot đng các nhóm thin nguyn, nhóm y xã hi vi các phòng khám t thin, các phòng khám có nhiu nhân viên Công Giáo, đ cùng chung sc nâng đ, h tr nhau xây dng nn văn minh tình thương.

+ Do chưa có s phát trin đng b gia đi sng tâm linh và đi sng văn hoá xã hi ca nhân viên y tế công giáo, gii y chúng con cn được linh hướng, dn dt sâu sát hơn đ khơi dy lòng tin mến, giúp anh em biết np năng lượng thường xuyên t Chúa mi có th hip thông liên đi đ phc v.

Vì thi gian có hn nên chúng con xin cám ơn quý đi biu đã hip thông vi gii YTCG. Xin luôn nh đến các anh ch em bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, nha tá, điu dưỡng, h lý, nhân viên cn lâm sàng là nhng Kitô hu đang cn đến s nâng đ ca quý v.

Bs. Phm Th Chi Lan

và Bs. Nguyn Đăng Phn. (Thay mt gii YTCG)

 

 

Nguồn: Web http://daihoidanchua.net, ngày 24/11/2010