Thứ Sáu 29.09.2023 – Các Anh Sẽ Thấy Trời Rộng Mở

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL – Lễ kính

Đn 7,9-10.13-14 • Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5 (Đ. c.1c) • Ga 1,47-51

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 29 tháng chín 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Các Anh Sẽ Thấy Trời Rộng Mở

Hôm nay, lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần, Chúa Giêsu loan báo trước các tông đồ và trước mọi người sự hiện diện của các thiên thần và mối liên hệ của họ với chính Người. Các thiên thần ở trong vinh quang thiên quốc nơi họ thường trực để ca tụng Thiên Chúa, ca tụng Con Người, Con Thiên Chúa. Họ ở với Chúa và phục vụ sứ vụ Ngài trao. “Lên lên xuống xuống” gợi nhớ cho chúng ta về Giacob, ông thấy các thiên thần “xuống xuống lên lên” trên chiếc thang huyền nhiệm nối đất với trời, trong khi Thiên Chúa đứng bên và thông báo cho ông sứ điệp của Ngài. Chúng ta ghi nhận mối tương quan giữa hiệp thông thần linh và sự hiện diện của các thiên thần. Gabriel, Michael và Raphael là các Tổng Lãnh của tất cả các thiên thần, vì họ được phái đi cho những sứ vụ lớn. Gabriel được gửi đi loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria về việc thụ thai Con Thiên Chúa. Michael dẫn cuộc xuất quân chống lại các thiên thần nổi loạn và đuổi chúng ra khỏi Thiên Đàng. Raphael đồng hành Tôbia. Các Tổng Lãnh phục vụ Thiên Chúa nhưng cũng mưu ích cho chúng ta, dẫn chúng ta vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vào nơi Chúa ngự. Vì thế, hãy trân trọng sự hiện diện của các ngài.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Tin tưởng rằng luôn có thiên thần bản mệnh ngay bên, che chở giữ gìn chúng ta.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam