22/07/2024

Thăng tiến bản thân và cộng đồng

Mỗi hành khất Kitô được mời gọi luôn tự đào luyện, học tập để thăng tiến toàn diện bản thân cũng như để phát triển cộng đồng hướng về một nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống.

THĂNG TIẾN BẢN THÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

 

Mỗi hành khất Kitô được mời gọi luôn tự đào luyện, học tập để thăng tiến toàn diện bản thân cũng như để phát triển cộng đồng hướng về một nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống.

Nhằm mục đích đó, các khoá học hỏi, đào tạo, hội thảo, gặp gỡ, trại huấn luyện sẽ được mở ra. Tham dự các khoá học này, các hành khất Kitô sẽ có khả năng phục vụ và điều hành cơ cấu tổ chức.

Mỗi khi tham dự các hoạt động tương tự, hành khất Kitô sẽ nhận được giấy chứng nhận để thăng tiến bằng các loại hình điểm số hay cấp bậc.