Thứ Năm 08.06.2023
Điều Răn Quan Trọng Nhất

Thứ Năm Tuần IX – Mùa Thường Niên

Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8 • Tv 127,1-2.3.4-5 (Đ. x. c.1a) • Mc 12,28b-34

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 31 tháng mười 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Điều Răn Quan Trọng Nhất

“Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi… Yêu mến người thân cận… Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12, 30-31). Là câu trả lời của Chúa Giêsu cho một kinh sư khi ông hỏi Chúa. Đây cũng là câu tóm kết Mười Điều Răn Chúa ban truyền cho chúng ta vẫn đọc.

Là người Kitô hữu, chúng ta cần phải xác định rõ đâu là giá trị chi phối đời sống ta. Mến Chúa và yêu người phải là sợi chỉ xuyên suốt hoạt động và đời sống của ta. Mến Chúa – yêu người là hai đối tượng khác nhau trong tình yêu, nhưng cả hai điều răn này tương tác lẫn nhau. Yêu Chúa buộc chúng ta phải yêu người. Yêu người chứng tỏ chúng ta mến Chúa. Thánh Gioan tông đồ khẳng định: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy… Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình” (1 Ga 4, 20-21).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mến Thiên Chúa như Cha, yêu thương tha nhân như là anh em. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sống Lời Chúa: Xin ơn Chúa để can đảm làm hòa với một người anh/chị/em mà tôi đã làm tổn thương họ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam