Thứ Ba 29.11.2022
Con xin Ngợi Khen Cha

Thứ Ba Tuần I – Mùa Vọng

Is 11,1-10 • Tv 71,1-2.7-8.12-13.17 (Đ. x. c.7) • Lc 10,21-24

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Con xin Ngợi Khen Cha

Hôm nay, Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đây là lời tạ ơn sau việc Người đã nói với các môn đệ cầu nguyện để chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về vì lúa đã chín đầy đồng, rồi Người đã sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng. Các ông trở về lòng đầy hân hoan vì cả Satan cũng phải khuất phục các ông. Quyền năng của Thiên Chúa được giao phó trong tay các môn đệ là những người phàm như chúng ta để chúng ta được hân hoan mà ở lại trong Nước Thiên Chúa, đồng thời làm cho Nước của Chúa được hiện trị. Chúa Giêsu đã trao quyền cho Hội Thánh để Hội Thánh không ngừng tạ ơn Chúa về điều đã lãnh nhận, để Hội Thánh ở lại trong Chúa và hoạt động vì Nước Chúa. Như vậy, lời tạ ơn của chúng ta chỉ đúng khi chúng ta thi hành ý Chúa. Lời tạ ơn của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta đã kết hiệp với Chúa để làm cho Nước Chúa hiển trị. Nhưng nếu quyền được giao mà chúng ta không thi hành để Danh Chúa được vinh quang thì quyền đó cũng sẽ bị lấy đi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức chúng con đã lãnh nhận rất nhiều ơn từ Chúa mà dâng lời ca tụng Chúa mọi lúc.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Khi tôi còn sống, tôi còn dâng lời tạ ơn Chúa. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 5