Thứ Tư, 09.06.2021
Kiện Toàn Lề Luật

Thứ Tư, 09.06.2021
Kiện Toàn Lề Luật

Tuần X – Mùa Thường Niên

2 Cr 3,4-11 • Tv 98,5.6.7.8.9 (Đ. x. c.9c) • Mt 5,17-19

Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nhân sinh tại Nisibis (306-373), ngài đã sống một cuộc đời chiêm niệm cùng với khổ chế gắt gao. Chính từ ngọn lửa nội tâm của ngài đã phát lên bài thi ca khiến cho ngài được mệnh danh là “cây đàn của Thánh Thần” (“the Harp of the Holy Spirit”).

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm

Có điều gì làm cho lề luật chưa hoàn thiện sao? Khởi đi từ nhu cầu dạy bảo dân Do Thái, Thiên Chúa đã ban cho dân lề luật qua ông Mô-sê. Luật đó rất cô đọng, đơn giản, dễ ghi nhớ cụ thể nơi Mười Điều Răn; luật hướng tới những gì phải làm đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

Thế nhưng, từ thời Mô-sê đến thời Chúa Giê-su, luật vẫn còn và được thêm rất nhiều điều (Theo truyền thống hội đường Do Thái, luật gồm 613 điều răn, 365 điều cắm làm và 248 điều phải làm), tinh thần luật đã bị sai lệch quá nhiều. Thí dụ, Chúa nói: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20,3), theo luật Mô-sê; còn Chúa Giê-su chỉ trích thái độ của dân: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6). Còn đối với cha mẹ, Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ” (Xh 20,12); còn người ta lại nói với cha mẹ: “những gì con có thể giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi” (Mt 15,5). Đối với tha nhân, tinh thần luật cũng bị biến đổi và người ta tìm cách để bắt lỗi, kết án và bóc lột người khác. Khi đến và kiện toàn luật Chúa, Chúa Giê-su đặt vào lề luật một linh hồn, đó là tình yêu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa… ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,37-40).

Người Hát Rong+

Sống Lời Chúa: Đưa yêu thương vào lối hành xử của tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1