KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ BIÊN HOÀ- ĐỒNG NAI, 25/06/23.