15/06/2024

Thứ Ba 30.05.2023
Được Và Mất Khi Chọn Chúa

0

Có nhiều thứ giá trị trong cuộc sống con người. Giá trị hơn hay kém tùy thuộc vào nhận thức và định hướng của từng người.

Thứ Ba Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Hc 35,1-12 • Tv 49,5-6.7-8.14 và 23 (Đ. c.23b) • Mc 10,28-31

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 01 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Được Và Mất Khi Chọn Chúa

Có nhiều thứ giá trị trong cuộc sống con người. Giá trị hơn hay kém tùy thuộc vào nhận thức và định hướng của từng người. Có những thứ không có giá với người này, nhưng lại có giá với người kia. Có người đặt giá trị trên tiền tài của cải, có kẻ lại đặt trên địa vị danh vọng. Chúa Giêsu lại đưa ra một giá trị vượt trên những thứ đó: cuộc sống đời sau.

Đứng trước các giá trị, người ta phải chọn lựa. Chọn lựa phát dứt khoát, không thể nửa vời, bắt cá hai tay. Có những chọn lựa tạm thời, những có những chọn lựa quyết định cả cuộc đời. Để chọn sự sống đời đời, ta phải từ bỏ cái trước mắt.

Ông Phêrô hỏi: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28) và Phúc Âm theo thánh Matthêô thêm rõ hơn “chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Đức Giêsu cho biết: họ sẽ nhận được gấp trăm ở đời này, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Như thế, để được sự sống đời sau, ta phải trả giá bằng sự hy sinh bản thân, hãm mình giữ các giới răn, chấp nhận thiệt thòi ở đời này. Vì giá trị Phúc Âm đòi ta lội ngược dòng với thế gian. Lạy Chúa, có nhiều thứ quý giá trong cuộc sống để chọn lựa, nhưng xin cho chúng con biết chọn cuộc sống vĩnh cửu, và tìm cách có được cuộc sống ấy.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Sống Lời Chúa: Chấp nhận thiệt thòi ở đời này khi sống đạo vì biết rằng sẽ được ân thưởng mai sau.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]