Thứ Sáu,21.01.2022
Chúa Gọi Những Người Chúa Muốn

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Thường Niên

Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo – Lễ nhớ

1 Sm 24,3-21 • Tv 56,2.3-4.6 và 11 (Đ.c.2a) • Mc 3,13-19

2021.12.16 TN02T6

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có: ông Si-môn – Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê – Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Gọi Những Người Chúa Muốn

Con người xưa nay thường tầm sư học đạo, trò đi tìm thầy. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác, Thầy đi tìm trò. Việc Chúa chọn các môn đệ trong đoạn Phúc Âm hôm nay là một bằng chứng, Chúa “gọi đến với Người những kẻ Người muốn” (Mc 3,13). Như vậy, ơn gọi của các Tông đồ phát xuất từ chính ý muốn của Chúa Giêsu chứ không phải là sự chủ động tự ý nơi mỗi con người, đó là một ân ban đến từ Thiên Chúa.

Ơn gọi của chúng ta ngày hôm nay cũng thế, đến từ chính ý muốn của Chúa: Chúa gọi đích danh từng người chúng ta và chúng ta tự nguyện đáp lại. chúa muốn gọi ai thì Chúa gọi đích danh từng người: Phêrô, Giacôbê, Gioan… để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Mc 3, 14-15). Các môn đệ được Chúa gọi, khi các ông vẫn như các ông là, nghĩa là vẫn còn đầy giới hạn, bất toàn như chúng ta. Chúa đã gọi đích danh từng người chúng ta đến ở với Chúa và sẽ được Chúa sai đi vào đời, đến với muôn người, dấn thân phục vụ mọi người bằng tình yêu Giêsu trong một thế giới đầy những bất công, bạo lực và bất ổn.

Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây, xin sai con đi làm tông đồ của Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ.

Sống Lời Chúa: Con sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 3