18/07/2024

Bản Góp ý buổi Toạ đàm và Lễ Ra mắt

Uỷ ban CLHB tha thiết mời gọi quý tham dự viên buổi toạ đàm và Lễ Ra mắt của Uỷ ban góp ý về những điều sau đây:

 BẢN GÓP Ý

Uỷ ban CLHB tha thiết mời gọi quý tham dự viên buổi toạ đàm và Lễ Ra mắt của Uỷ ban góp ý về những điều sau đây. Sự cộng tác tích cực của Quý vị sẽ là những chất liệu tinh thần xây dựng nền công lý bền vững và hoà bình vĩnh cửu cho tất cả chúng ta.

Tham dự viên có thể ghi Bản Góp ý trong những giờ giải lao, nghỉ trưa và trao lại cho Ban Tổ chức.

 

1. Thông tin cá nhân (Phần này không bắt buộc)

– Họ và tên: ………………………………………………………………………..

– Thuộc Giáo phận: ……………………………………………………………..

– Thuộc Hội dòng/Cơ quan/Đoàn thể/Tổ chức:………………………..…………………………………………

– Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………….

– Email: ………………………………………………………………………………

 

2. Phần góp ý đề nghị

2.1. Về các bài tham luận

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.2. Về Quy chế của UBCLHB (mục đích, mục tiêu, sứ mạng, nguyên tắc hành động, đối tượng phục vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.3. Về Chương trình Hành động Năm 2011 của Uỷ ban

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.4. Về Trang web của Uỷ ban

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.5. Về Lễ Ra mắt (chương trình, nghi thức)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6. Về các khâu tổ chức Ngày Toạ đàm (tiếp đón, ẩm thực, tài liệu, quà tặng, điều kiện vệ sinh, an toàn,…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.7. Các ý kiến khác

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Phần đóng góp cụ thể (tham dự viên đóng góp mục nào thì xin đánh dấu vào mục đó)

Tham dự viên có thể đóng góp với Uỷ ban để cùng xây dựng công lý và hoà bình bằng hành động cụ thể sau đây:

q   Bằng kinh nguyện, hy sinh, chay tịnh, việc bác ái cho những hoạt động của Uỷ ban được tốt đẹp.

q  Bằng việc gửi các bài suy niệm, suy tư, tin tức về công lý và hoà bình của địa phương hay tổ chức mình đang sống cho trang web của Uỷ ban: www.conglyvahoabinh.org

q   Bằng việc cổ vũ các ân nhân đóng góp cho các chương trình hành động 2011 của Uỷ ban.

q   Bằng việc trở nên một tình nguyện viên tích cực, tham gia vào các hoạt động xã hội do các Ban Công lý và Hoà bình tổ chức ở địa phương.

q   Bằng việc tích cực cổ vũ và cộng tác với mọi người để tham gia các chương trình học hỏi về học thuyết xã hội Công giáo, đào tạo nhân bản toàn diện tại địa phương mình.

q   Bằng việc đóng góp tài chính cụ thể với số tiền là ……………. cho chương trình hay dự án số ……. của Uỷ ban CLHB.

q   Đóng góp khác ……………………………………………………………………………….

Xin Chúa Ba Ngôi ban dồi dào ân sủng cho toàn thể tham dự viên.

Xin chân thành cám ơn.

  

Ban Tổ chức

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]