18/07/2024

Thứ Tư 10.07.2024
Ơn Gọi Và Sứ Vụ

Thứ Tư Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Hs 10,1-3.7-8.12 • Tv 104,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.4b) • Mt 10,1-7

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên | Mt 10,1-7 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ơn Gọi Và Sứ Vụ

Tin Mừng vẽ ra cho chúng ta khung cảnh thật đẹp về việc Chúa tuyển chọn và sai các Tông đồ đi sứ vụ. Những người được chọn gọi là những con người nhỏ bé, bình dị, không hoàn hảo, cũng không cao trọng hơn người khác. Sự tuyển chọn các Tông đồ bao hàm chất lượng của một sự hiện diện giữa dân Chúa. Được chọn gọi và sống sứ vụ có tương quan mật thiết với nhau: ơn gọi đi chung với sứ vụ, và được gọi cũng đã là một sứ vụ. Được gọi để ở với Chúa Giêsu, để lắng nghe Ngài, để nhận lãnh sức mạnh thần linh của Ngài, để cùng Ngài ra đi chữa lành những vết thương và loan báo về một Nước Trời đang ở gần bên. Cũng như các Tông đồ, chúng ta những người Kitô hữu ngày nay cũng được Chúa chọn gọi, không phải để sống cho bản thân nhưng là để cùng với Chúa sống cho người khác. Muốn như vậy, chúng ta cần phải xây đắp một mối tương quan gần gũi và chất lượng với Chúa, “cần phải đi tìm những ‘chỉ thị’, những ‘tiếp tế’ và những ‘vũ khí’ từ nơi Thiên Chúa trước khi ra đi chinh phục thế giới” (P. Louis Colin), cần trở nên những con người của Lời và gieo Lời giữa đời. Xin giúp con trở nên người môn đệ – truyền giáo nhiệt huyết mở rộng Nước Chúa.

Nt. Thục Đoan, OA

Sống Lời Chúa: Tôi có thao thức cho công cuộc truyền giáo không?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]