Thứ Hai 12.02.2024
Để Chúa Thánh Hóa

Sách Sáng thế nói Thiên Chúa nặn ra con người, ban cho họ sự sống và đặt họ giữa khu vườn, nghĩa là giữa muôn loài Ngài đã dựng nên. Vậy, Thiên Chúa làm nên mọi sự cho con người hưởng dùng, và mọi sự đều tốt đẹp.

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM GIÁP THÌN

Mồng Ba: Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

St 2,4b-9.15 • Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc) • Cv 20,32-35 • Mt 25,14-30

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 03 tháng hai 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’ 26 Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Để Chúa Thánh Hóa

Truyền thống ngày Mồng Ba Tết của Công giáo Việt Nam đưa người tín hữu của dân tộc này và công việc của họ về với Chúa và đặt tất cả dưới sự chúc phúc của Ngài. Mọi công việc dường như chưa được khởi sự khi ngày này chưa đến trong một ý nghĩa rất thiêng liêng là vì chúng chưa được Chúa thánh hóa. Sách Sáng thế, bài đọc 1, trình bày: “Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai” (Sy 2,4-5). Thiên Chúa chưa thánh hóa mọi vật thì chưa có thành quả nào tốt, dù đã có sự khởi đầu. Cũng như Ngài đã dựng nên con người, nhưng chưa ban Thần Khí thì con người vẫn không có sự sống. Nhưng mọi vật được dựng nên, được làm ra, được trao ban cốt để làm gì? Sách Sáng thế nói Thiên Chúa nặn ra con người, ban cho họ sự sống và đặt họ giữa khu vườn, nghĩa là giữa muôn loài Ngài đã dựng nên. Vậy, Thiên Chúa làm nên mọi sự cho con người hưởng dùng, và mọi sự đều tốt đẹp. Thiên Chúa ban phúc lành cho con người (St 1,28-31).

Đặt một năm sống mới đang bắt đầu dưới sự chúc phúc và quan phòng của Chúa, nhắc người tín hữu Việt Nam sống dưới sự chúc phúc của Chúa, tin vào sự quan phòng của Ngài. Tuy nhiên, đây không phải là một sự ủy nhiệm cho Thiên Chúa mà là cộng tác với Ngài, sống và làm việc theo cách Chúa muốn, làm việc cách trung tín và tích cực. Mối phúc sẽ ở lại với chúng ta, hoa trái ngọt sẽ đến với chúng ta trong năm nếu chúng ta sống và làm việc trong sự công chính. Cách thức sống trái đạo Chúa có khi làm chúng ta trở thành những Adam và Eva thời nay: vẫn bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng, không được hưởng hoa ngon trái ngọt của Ngài. Hãy xin Chúa thánh hóa con trước và thánh hóa việc con làm sau.

Lm. Phêrô Nguyên Hiệu

Sống Lời Chúa: Trước khi bắt tay vào công việc, bạn ngừng lại ít giây ngẫm xem công việc mình chuẩn bị làm có hướng về Chúa để cứu các linh hồn không? Có giúp bạn đạt đến hạnh phúc Nước Trời không?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam