Thứ Ba 05.12.2023
Nước Chảy Chỗ Trũng

Chúa Giêsu đến trần gian để thi hành ý định của Chúa Cha là muốn mọi người được cứu độ. Vậy tại sao nhiều người không được hưởng ơn cứu độ?

Thứ Ba Tuần I – Mùa Vọng

Is 11,1-10 • Tv 71,1-2.7-8.12-13.17 (Đ. x. c.7) • Lc 10,21-24

Hớn hở, vui mừng (29.11.2022 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng) – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Nước Chảy Chỗ Trũng

Chúa Giêsu đến trần gian để thi hành ý định của Chúa Cha là muốn mọi người được cứu độ. Vậy tại sao nhiều người không được hưởng ơn cứu độ? Người Việt có kinh nghiệm: “Nước chảy chỗ trũng”. Nguồn ơn cứu độ của Chúa chỉ chảy được vào chỗ trũng, nơi những tấm lòng khiêm nhu bé mọn. Không phải Chúa chẳng ban ơn cho người khôn ngoan thông thái, nhưng họ thường nâng mình lên, cho mình nắm giữ chân lý, thử hỏi có cách nào để ơn Chúa đọng lại nơi lòng họ? Đức tin và ơn cứu độ là ơn ban của Chúa, không phải là thành quả của công lao hay do nỗ lực của con người. Do đó, chỉ những ai có thái độ khiêm hạ, đơn sơ, hèn mọn mới là người có khả năng đón nhận ơn Chúa mà thôi. Chúa thường chọn những gì là yếu đuối để thể hiện quyền năng, chọn những ai rốt hết để đặt làm đầu trong chương trình của Chúa. “Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ” là Davia, út nhỏ nhất trong nhà (Bđ 1), thế mà ông được đặt làm vị vua cao cả của một dân tộc vĩ đại. Phêrô là em út trong một gia đình bình dị, mà lại được đặt làm đầu Hội Thánh… Hèn mọn trước mặt Chúa không có gì là xấu hổ. Thánh Phaolô nói: Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh ( 2 Cr 12,9-10).

Lm. Ngô Ngọc Khanh, OFM

Sống Lời Chúa: Học thuộc lời kinh Magnificat: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam