23/07/2024

Thứ Ba 23.05.2023
Lạy Cha, Giờ Đã Đến

Hôm nay, những người nhận biết Thiên Chúa qua Đức Giêsu là chứng nhân về sự sống, “họ thuộc về Cha”

Thứ Ba Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Cv 20,17-27 • Tv 67,10-11.20-21 (Đ. c.33a) • Ga 17,1-11a

Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn (18.05.2021 – Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh) – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Lạy Cha, Giờ Đã Đến

Các vị thần (chúa) trong các tôn giáo khác không cầu nguyện cho chúng sinh. Trong Kitô giáo, Thiên Chúa nơi Đức Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Người để họ nhận biết Danh Cha và được cứu độ. “Giờ đã đến” là chính lúc Chúa Giêsu sẽ tự hiến chính mình làm của lễ cứu độ muôn người… Giờ của cái gì? Giờ đã đến để nhận biết Danh Cha, có nghĩa là hành động cứu độ của Chúa Cha được kiện toàn nơi Đức Giêsu Kitô. Hôm nay, những người nhận biết Thiên Chúa qua Đức Giêsu là chứng nhân về sự sống, “họ thuộc về Cha”, nghĩa là ở trong vinh quang của Thiên Chúa; một sự sống không còn hướng về lợi lộc cá nhân của đời sống thế tạm, nhưng được xây dựng trên chính Thiên Chúa và trong vinh quang của Ngài. Thánh Irênê nói cho chúng ta là “vinh quang của Thiên Chúa là con người sống”, chứ không phải là con người đang chết hay đang xa Thiên Chúa. Như vậy, sống và làm việc hôm nay, chúng ta hãy mở ra và hướng về sự Sống: “nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô”.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện khi chúng ta gặp cơn gian nan thử thách.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam