Thứ Sáu,14.01.2022
Dấu Hiệu

Thứ Sáu Tuần I – Mùa Thường Niên

 1 Sm 8,4-7.10-22a • Tv 88,16-17.18-19 (Đ.x.c.2a) • Mc 2,1-12

2021.12.16 TN01T6

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô

1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? 9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Dấu Hiệu

Đức Giêsu đã làm phép lạ chữa lành người bại liệt để chứng tỏ quyền tha tội của mình. Người đó trở thành dấu hiệu hữu hình cho ân sủng vô hình của Chúa Giêsu. Đối với đông đảo quần chúng bình dân, Chúa Giêsu làm rất nhiều phép lạ như hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, cho cả kẻ chết sống lại để giúp họ nhận ra Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến cứu độ thế giới.

Thật vậy, những người ít học không vội tin những gì mình không thấy và không vội hy vọng những điều mình không biết. Vì thế, để giúp họ vững tin vào giáo huấn của Chúa, họ cần có những gì hữu ích cho thể xác, những dấu lạ mắt phàm thấy được. Con người thời đại cũng đang cần những dấu hiệu như thế và mỗi tín hữu cũng phải là dấu hiệu hữu hình để chứng minh sự hiện diện vô hình của Chúa Giêsu qua những hành động cụ thể cho người bệnh, người nghèo, người yếu thế quanh ta. Rồi khi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu để nhận được quyền năng của Người và những ân huệ của Thánh Thần, ta lại làm các dấu lạ để làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, xin cho con kết hợp mật thiết hơn với Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Sống Lời Chúa: Tự nhắc nhủ mình: “Tôi là chứng nhân của Chúa Giêsu”.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 26