5 Tháng Mười Hai, 2020

Toàn văn Thông điệp FRATELLI TUTTI – TẤT CẢ LÀ ANH EM
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI - TẤT CẢ LÀ ANH EM CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ...

THÔNG ĐIỆP
FRATELLI TUTTI – TẤT CẢ LÀ ANH EM
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
VỀ TÌNH HUYNH ĐỆ VÀ
VỀ TÌNH HỮU NGHỊ XÃ HỘI

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An
Nguồn: http://vietcatholicnews.org

Download

Hits: 8