23/07/2024

Thứ Hai 18.09.2023
Tôi Chẳng Đáng Ngài Đến Nhà Tôi

Hôm nay, Phúc Âm dẫn ta đến một cuộc gặp gỡ mang nhiều nghi vấn: tại sao viên sĩ quan lại không đích thân đến gặp Chúa Giêsu để xin Người chữa lành cho người đầy tớ của ông?

Thứ Hai Tuần XXIV – Mùa Thường Niên

1 Tm 2,1-8 • Tv 27,2.7.8-9 (Đ. c.6) • Lc 7,1-10

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

1 Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tôi Chẳng Đáng Ngài Đến Nhà Tôi

Hôm nay, Phúc Âm dẫn ta đến một cuộc gặp gỡ mang nhiều nghi vấn: tại sao viên sĩ quan lại không đích thân đến gặp Chúa Giêsu để xin Người chữa lành cho người đầy tớ của ông? Và rồi chính ông đã trả lời: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi”. Câu trả lời là sự nhìn nhận quyền năng của Chúa Giêsu, Đấng có thể làm các phép lạ. Đức tin của ông làm ông tin rằng, dù ở xa người đầy tớ, Chúa Giêsu vẫn có thể cứu người ấy. Viên sĩ quan tin rằng không có khoảng cách nào có thể ngăn cản Chúa Giêsu, nếu Người muốn thực hiện một điều lạ lùng. Chúng ta cũng được nhắc nhớ có một đức tin như vậy. Vì có khi chúng ta bị cám giỗ Chúa ở xa chúng ta nên sẽ không nghe lời chúng ta cầu nguyện. Viên sĩ quan không những tin, ông còn sống liên đới trong đức tin bằng tình yêu dành cho đồng loại. Thiên Chúa thích đức tin như vậy. Đức tin giúp người tin hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Hãy tập làm phiền Chúa mọi khoảnh khắc trong ngày sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam