Sống Lời Chúa

Thứ Năm, 02.05.2019 – Mãnh đất mênh mông

“Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó.” (Ga 3,31-32)