31 Tháng Bảy, 2021

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 3: Hội nhập văn hoá trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Bài 3 / 11 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Trong đời sống xã hội, nhiều người Việt Nam cần phải hiểu rõ cấu trúc tâm lý đã được hình thành trong dòng lịch sử tạo nên bản sắc văn hoá của mình với những đức tính và cả tật xấu.