Con người và Nhân quyền

Đánh đổi

Làm một nghề cao quý được xã hội tôn vinh, trân trọng, thế nên khi phạm tội ngay trong nghề nghiệp của mình, hình phạt mà những bác sĩ, y tá này nhận lãnh không chỉ là những năm tù