23/07/2024

Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình

Ngày 25-4-2013, Hội đồng Toà Thánh về Gia đình đã đưa ra bản Thông cáo, tuyên bố rằng “thông tin do một số hãng thông tấn phổ biến nói rằng Toà Thánh đang soạn thảo một tài liệu cho phép những người ly dị tái hôn được rước lễ, là không có cơ sở”.

Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình
 
WHĐ (26.04.2013) – Ngày 25-4-2013, Hội đồng Toà Thánh về Gia đình đã đưa ra bản Thông cáo, tuyên bố rằng “thông tin do một số hãng thông tấn phổ biến nói rằng Toà Thánh đang soạn thảo một tài liệu cho phép những người ly dị tái hôn được rước lễ, là không có cơ sở”.

(VIS, 25-04-2013)