Haønh khaát Kitoâ bieát toå chöùc ñôøi mình theo 4 nguyeân taéc tinh thaàn sau ñaây:

  1. Tinh thaàn thaûo hieáu ñoái vôùi Thieân Chuùa Ba Ngoâi, Ñöùc Meï, caùc Thaùnh, OÂng baø, Toå tieân, Daân toäc. Loøng thaûo hieáu ñöôïc dieãn taû qua caùc vieäc ñaïo ñöùc vaø sinh hoaït thöôøng ngaøy.
  2. Tinh thaàn huynh ñeä ñoái vôùi anh em trong quan heä töông thaân töông aùi ñoái vôùi moïi ngöôøi, 10 Ñieàu raên (Xh 20,1-21) vaø 8 Moái phuùc (x. 5,1-10).
  3. Tinh thaàn huynh tröôûng ñoái vôùi vaïn vaät trong thieân nhieân (St 1,28) ñeå coù theå loan baùo Tin Möøng cho moïi loaøi thoï taïo (x. Mc 1,15) baèng caùch hoïc hoûi ñeå hieåu bieát, laøm chuû thieân nhieân vaø soáng ñôn giaûn, thanh baàn trong tinh thaàn ngheøo khoù cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ.
  4. Tinh thaàn töï chuû ñoái vôùi chính mình laøm chuû baûn thaân vôùi nhöõng tham voïng, duïc voïng ñeå phaùt huy nhöõng taøi naêng, phöông tieän, thôøi gian, aân suûng Chuùa ban trong ñôøi soáng traàn theá qua nhöõng haønh ñoäng thöôøng ngaøy trong tinh thaàn töø boû mình ñeå Ñöùc Gieâsu hoaøn toaøn soáng trong mình “toâi soáng nhöng khoâng phaûi laø toâi maø laø Ñöùc Kitoâ soáng trong toâi” (Gl 2,20).

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *